Z-Healthcare

Z-Healthcare gemist?

Wil je in het vervolg geen aflevering meer missen? Stel gratis een alarm in en ontvang een e-mail als er nieuwe afleveringen zijn. Handig!

Laatste aflevering
Z-Healthcare

In de laatste aflevering van de reeks over crustatieve zorg maken we een balans op en kijken we naar de toekomst. Hoe kan crustatieve zorg op ruimere

April 2023
Deze reeks Z-Healthcare focust op crustatieve zorg, een vernieuwend zorgmodel voor patiënten met een Ernstig Persistente Psychiatrische Aandoening. Om dit
Deze reeks Z-Healthcare focust op crustatieve zorg, een vernieuwend zorgmodel voor patiënten met een Ernstig Persistente Psychiatrische Aandoening. Om dit
Patiënten met een langdurige psychiatrische aandoening vereisen gespecialiseerde zorg en begeleiding op maat. Dat is waar het nieuwe zorgmodel crustatieve
In deze reeks maken we kennis met crustatieve zorg, een nieuw zorgmodel voor patiënten met een Ernstige Permanente Psychiatrische Aandoening (EPPA). In
De komende weken maken we Z-Healthcare kennis met crustatieve zorg of schelpzorg, een nieuw zorgmodel voor patiënten met een Ernstige Persistente
December 2022
Om het mentaal welzijn te bevorderen en de drempel te verlagen om zorg te vragen, besliste de overheid om psychologische zorg te organiseren op de eerste lijn. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat psychologen ook naar plaatsen gaan waar ze makkelijk door jongeren kunnen worden aangesproken. In Aalst is er bijvoorbeeld ee...
Na een reeks pilootprojecten rond thuishospitalisatie willen zowel ziekenhuizen, zorgverleners als de overheid deze vorm van zorg op grotere schaal inzetten. Het uitgangspunt voor thuishospitalisatie is dat de zorgen worden toegediend door zorgactoren met geschikte expertise, met respect voor de kwaliteits- en veiligheidsc...
Het voorbije decennium werden in ons land verschillende pilootprojecten opgezet rond thuishospitalisatie. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil het systeem nu verder uitbreiden. Maar om thuishospitalisatie op een grotere schaal uit te rollen, zijn er nog wel een reeks knelpunten. Het kan immers over complexe...
In de ziekenhuissector?ligt de druk hoog en zijn er vele uitdagingen. Artsen en medewerkers betrokken en gemotiveerd houden om zich in te zetten voor?kwalitatieve hoogstaande en?waardegedreven?zorg, vereist een aangepaste stijl van leidinggeven. De?Belgische?Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs promoot daarom het concept va...
November 2022
Het personeelstekort in zorg en welzijn wordt steeds acuter. In 10 jaar tijd is het aantal openstaande vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen verdrievoudigd. Er zijn momenteel zo'n 15.000 functies die niet ingevuld geraken. Om de problemen structureel te kunnen oplossen, vraagt Zorgnet-Icuro een dringende bijsturi...
De Belgische woonzorgsector kampt met een groot personeelstekort. Om de beste zorg op het juiste moment te kunnen verlenen aan hun patiënten, gebruiken enkele woonzorgcentra sinds kort het gezondheidsmonitoringsysteem Watcherr, dat mee een oogje in het zeil houdt.
Juli 2022
De organisatie van de onthaalopdracht aan burgers in Vlaanderen onderging de laatste jaren heel wat veranderingen. Zo moet een geïntegreerd breed onthaal onderbescherming tegengaan en de toegang tot hulp- en dienstverlening vergroten. Onder meer in de stad Gent maakt men werk van zo'n samenwerkingsverband om de dienstverle...
Juni 2022
In een grootstad zoals Brussel is de problematiek rond eenzaamheid en de toegang tot zorg complexer dan in de rest van Vlaanderen en worden specifieke, zorgbehoevende doelgroepen sneller over het hoofd gezien. Laagdrempelige buurtwerking kan dan helpen om de noden van de inwoners beter in kaart te brengen. Zo is er bijvoor...
Zo'n 40.000 tot 60.000 mensen in Vlaanderen hebben een autismespectrumstoornis. Ze interpreteren prikkels uit hun omgeving anders, waardoor er moeilijkheden kunnen ontstaan op het vlak van communicatie en sociale interactie. Om de communicatie met hen te vergemakkelijken zijn online tools, zoals bijvoorbeeld de Autisme Cha...
Mei 2022
Meer dan 140.000 Vlamingen lijden aan dementie. Naar verwachting zal hun aantal verdubbelen tegen 2070. Bovendien woont 70% van de patiënten met dementie thuis. Om goede zorg voor deze groter wordende groep te kunnen garanderen ontwikkelde de Vlaamse overheid een referentiekader voor zorgaanbieders.
Meer dan 140.000 Vlamingen lijden aan dementie. Naar verwachting zal hun aantal verdubbelen tegen 2070. Bovendien woont 70% van de patiënten met dementie thuis. Om goede zorg voor deze groter wordende groep te kunnen garanderen ontwikkelde de Vlaamse overheid een referentiekader voor zorgaanbieders.
De klimaatverandering is overal zichtbaar. Ook zorg- en welzijnsvoorzieningen willen hun verantwoordelijkheid nemen en gericht investeren in energiebesparing om de CO2-uitstoot drastisch te verkleinen. Zo moderniseert en verduurzaamt het UZ Brussel zijn campus in het kader van een groot masterplan. Het liet zich daarvoor o...
Het tekort aan arbeidskrachten voor de zorg- en welzijnssector wordt steeds nijpender. Enerzijds zijn er te weinig zorg- en verpleegkundigen beschikbaar, anderzijds stijgt de vraag naar zorgverstrekkers, onder meer als gevolg van de vergrijzing. Arbeidsmigratie, waarbij nieuwe medewerkers uit het buitenland worden gerekrut...
Het tekort aan arbeidskrachten voor de zorg- en welzijnssector wordt steeds nijpender. Enerzijds zijn er te weinig zorg- en verpleegkundigen beschikbaar, anderzijds stijgt de vraag naar zorgverstrekkers, onder meer als gevolg van de vergrijzing. Arbeidsmigratie, waarbij nieuwe medewerkers uit het buitenland worden gerekrut...
Archief