Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.
Download onze app
Plaats TVGemist.be op het startscherm van je smartphone.

Z-Healthcare

Z-Healthcare herbekijken

2022

Meer samenwerking voor geestelijke gezondheidszorg in de 1ste lijn 28/12/22

4,0 13 x
Om het mentaal welzijn te bevorderen en de drempel te verlagen om zorg te vragen, besliste de overheid om psychologische zorg te organiseren op de eerste lijn. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat psychologen ook naar plaatsen gaan waar ze makkelijk door jongeren kunnen worden aangesproken. In Aalst is er bijvoorbeeld ee...

Thuishospitalisatie: welk regelgevend kader en financieringsmodel?

3,0 13 x
Na een reeks pilootprojecten rond thuishospitalisatie willen zowel ziekenhuizen, zorgverleners als de overheid deze vorm van zorg op grotere schaal inzetten. Het uitgangspunt voor thuishospitalisatie is dat de zorgen worden toegediend door zorgactoren met geschikte expertise, met respect voor de kwaliteits- en veiligheidsc...

14/12/2022

4,0 8 x
Het voorbije decennium werden in ons land verschillende pilootprojecten opgezet rond thuishospitalisatie. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil het systeem nu verder uitbreiden. Maar om thuishospitalisatie op een grotere schaal uit te rollen, zijn er nog wel een reeks knelpunten. Het kan immers over complexe...

Compassionate leadership 07/12/22

3,0 9 x
In de ziekenhuissector?ligt de druk hoog en zijn er vele uitdagingen. Artsen en medewerkers betrokken en gemotiveerd houden om zich in te zetten voor?kwalitatieve hoogstaande en?waardegedreven?zorg, vereist een aangepaste stijl van leidinggeven. De?Belgische?Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs promoot daarom het concept va...

Aanpassing Wet op de Uitoefening van de Gezondheidsberoepen 30/11/22

3,0 8 x
Het personeelstekort in zorg en welzijn wordt steeds acuter. In 10 jaar tijd is het aantal openstaande vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen verdrievoudigd. Er zijn momenteel zo'n 15.000 functies die niet ingevuld geraken. Om de problemen structureel te kunnen oplossen, vraagt Zorgnet-Icuro een dringende bijsturi...

De meerwaarde van een gezondheidsmonitoringsysteem 23/11/22

4,0 11 x
De Belgische woonzorgsector kampt met een groot personeelstekort. Om de beste zorg op het juiste moment te kunnen verlenen aan hun patiënten, gebruiken enkele woonzorgcentra sinds kort het gezondheidsmonitoringsysteem Watcherr, dat mee een oogje in het zeil houdt.

Geïntegreerd Breed Onthaal 06/07/22

4,0 12 x
De organisatie van de onthaalopdracht aan burgers in Vlaanderen onderging de laatste jaren heel wat veranderingen. Zo moet een geïntegreerd breed onthaal onderbescherming tegengaan en de toegang tot hulp- en dienstverlening vergroten. Onder meer in de stad Gent maakt men werk van zo'n samenwerkingsverband om de dienstverle...

Zorgzame buurten in Brussel 22/06/22

3,0 20 x
In een grootstad zoals Brussel is de problematiek rond eenzaamheid en de toegang tot zorg complexer dan in de rest van Vlaanderen en worden specifieke, zorgbehoevende doelgroepen sneller over het hoofd gezien. Laagdrempelige buurtwerking kan dan helpen om de noden van de inwoners beter in kaart te brengen. Zo is er bijvoor...

Online chathulp voor personen met autisme 08/06/22

3,0 8 x
Zo'n 40.000 tot 60.000 mensen in Vlaanderen hebben een autismespectrumstoornis. Ze interpreteren prikkels uit hun omgeving anders, waardoor er moeilijkheden kunnen ontstaan op het vlak van communicatie en sociale interactie. Om de communicatie met hen te vergemakkelijken zijn online tools, zoals bijvoorbeeld de Autisme Cha...

Referentiekader dementie voor zorgaanbieders 25/05/22

4,0 19 x
Meer dan 140.000 Vlamingen lijden aan dementie. Naar verwachting zal hun aantal verdubbelen tegen 2070. Bovendien woont 70% van de patiënten met dementie thuis. Om goede zorg voor deze groter wordende groep te kunnen garanderen ontwikkelde de Vlaamse overheid een referentiekader voor zorgaanbieders.
Archief